Vacuna anti-idiotipo 1E10 Colon Metastasico Fase II.